2008-04-17 Redaktör: Gunilla Lindberg mail

Via Baltica: Nu vädrar Lomza morgonluft: ett av de förslag som nu är aktuella drar Via Baltica från Suwałki över Ełk – Łomża till Warszawa (inte via Augustów – Białystok. Det starkaste argumentet är att kringfarten vid deras stad kan byggas avsevärt snabbare än en kringfart vid Augustów.
I sammanhanget har viceministern för regional utveckling, Janusz Mikuła, påpekat att en tredjedel av alla pågående vägprojekt i Polen strider mot EU:s lagstiftning.  webb-Bulletinens Terho Paulsson rapporterar löpande.
 

080415
Polska Vägverket utlyste i februari analysen av tre alternativ för Via Baltica på entreprenad. När anbudstiden gick ut hade bara en firma anmält sitt intresse och det till ett pris som vida översteg vägverkets kostnadsramar. En ny anbudsomgång har satts  igång med stoppdatum 18 april. Om analysarbetet kommer igång är det tänkt att utredningen skall ligga klar i juni och därefter behandlas i miljöministerns ”rundabordssamtal” med de berörda parterna. Miljöministern skulle därefter kunna utarbeta en miljöprövning som är hållbar  – till skillnad från den tidigare regeringens som 2007 underkändes av Förvaltningsdomstolen i Warszawa.
Eftersom ett av de alternativ rundabordssamtalen lett fram till är en sträckning Suwałki - Ełk – Łomża- Warszawa (inte via Augustów – Białystok) har Łomża vädrat morgonluft och uppvaktat landshövdingen i Podlasie. Łomżas starkaste argument är att den behövliga kringfarten vid deras stad kan byggas avsevärt snabbare än en kringfart vid Augustów.
I sammanhanget har viceministern för regional utveckling, Janusz Mikuła, påpekat att en tredjedel av alla pågående vägprojekt i Polen strider mot EU:s lagstiftning. Polen har trots uppmaningar inte skrivit om sin bygglag och miljölag från 1995. EU-kommissionen förbereder en stämning till EG-domstolen i ärendet. Om landet inte anpassar sina bygg- och miljölagar till EU:s lagstiftning kan i värsta fall alla infrastrukturanslag från EU stoppas.

080315
Infrastrukturministern Cezary Grabarczyk besökte Augustów och vädjade att man avstår från nya vägblockader (Populistpartiet Självförsvar, SO, hotar med en tredagarsblockad i slutet av mars med slagordet ”Ja till kringfart, Nej till Ekoterror”). Ministern framhöll att under det här året planerar Polen att satsa 20 miljarder zloty på vägar – lika mycket som under de senaste fyra åren sammanlagt. Merparten kommer från EU, men EU kräver att vi alltid analyserar alternativa sträckningar.
Ministern fick stöd av Augustóws förre borgmästare Leszek Cieślik, som en gång var en av de ivrigaste förespråkarna för Rospuda-vägen. (Då inom PiS, men numera sejmledamot för PO!)

080228
I sin exposé över sina första 100 dagar som ny miljöminister tog Maciej Nowicki åter upp Rospuda-fallet. Den förra regeringens hantering av ärendet visar enligt honom total brist på seriös inställning till miljöfrågorna. Vägverket har valt den lösning som det ansett bekvämast och har hoppats kunna ställa oss inför fullbordat faktum. Det är trist att den förre miljöministern (Jan Szyszko) hållit dem kvar i den villfarelsen genom att godkänna miljöprövningen utan att inse att i EU måste man respektera miljöskyddet. Följden är nu att Polen är instämt till EG-domstolen, att vårt lands anseende rasat och att vi har en ytterst tillspetsad lokal konflikt, säger Nowicki

080226
I en presskommuniké uttalar PO-regeringens miljöminister Maciej Nowicki att den konflikt som uppstått kring Rospuda-vägen har blivit ett verktyg för politisk agitation och hotar att skada både ortsbefolkningens intressen och områdets naturvärden. Den kan också leda till att EU-medel  för andra vägprojekt i Polen kan gå förlorade. I den hittillsvarande processen har man varit skrämmande likgiltig för miljöaspekterna och drivit tillståndsärendena på felaktigt sätt. Genom de pågående rundabordssamtalen har miljö- och infrastrukturdepartementen lyckats engagera alla berörda parter i beslutsprocessen och fått dem att respektera polsk och europeisk lagstiftning.

080204
Det tredje mötet i miljöministerns ”rundabordsöverläggningar” har hållits. Denna gång stod miljöaspekterna i fokus. Parterna enades om att uppdraget att göra en miljöbedömning av ”Rospuda-alternativet” läggs ut på en firma efter anbudsförfarande. Utifrån denna rapport skall miljö- och infrastrukturministrarna om 2-3 månader ta ställning till vilken variant man skall arbeta vidare med. Efter detta räknar man med att göra en fördjupad miljögranskning av alla de tre varianter som man arbetar med (Rospuda, Chodorki respektive Łomża). Miljöministern Maciej Nowicki hoppas att man till våren 2009 skall ha tillräcklig dokumentation för att EU-kommissionen skall dra tillbaka sin stämning mot Polen i EG-domstolen. (PAP 4 feb 08)

080110
Miljöministern Maciej Nowickis ”rundabordsöverläggningar” i Rospudaärendet inleddes i Warszawa 081009. Deltagare var bl a miljöministern, infrastrukturministern, representanter för stadsfullmäktige i Augustów och länsfullmäktige i Podlasie, för de militanta medborgarkommittéerna i Augustów, polska vägverket, samt flera miljöorganisationer. Man tycks ha enats om att under den närmaste tiden ur alla synvinklar analysera tre varianter:

  1. den påbörjade och av EU underkända dragningen genom Rospuda-terrängen,
  2. den gemensamma kringfart för Suwalki och Augustów som projektbyrån SISKOM utarbetade (den ”ekologiska” Chodorki-varianten),
  3. den dragning längre västerut över Suwalki-Raczki-Elk-Lomza som Vägverket hade med i planerna för 15 år sedan och sedan skrotade. Man tycks också ha insett att lösningen för invånarna i Augustów är ett problem och dragningen av EU:s infrastrukturkorridor Via Baltica ett annat. Mötet var en första sondering och förhandlingarna väntas fortsätta redan i slutet av januari.

P.S. Betr. den avslöjade ”ankan” i dec 07 om en hängbro över Rospuda har det visat sig att Andrzej Chmielewski (Samoobrona), ”primus motor” i vägspärrarna i Augustów, ”planterat” den falska nyheten hos Radio Bialystok - vilket till och med fick vice landshövdingen i Podlasie att entusiastiskt applådera förslaget i radion. Kritiska bedömare anser att Chmielewski med detta utspel hoppas att den 2 mars bli vald till borgmästare i Augustów efter Jan Cieslik som blev invald i sejmen för PO efter senaste parlamentsvalet.

2007

071215
Propagandakriget i Augustów fortsätter. Leena Visscher vid EU:s presskontor meddelar att något möte mellan Jerzy Buzek och miljökommissionären Stavros Dimas aldrig ägt rum, ej heller har EU tagit upp en hängbro som lösning. Denna nyhet som spreds för några dagar sedan av Gazeta Wyborczas Bialystokupplaga och av Radio Bialystok har väckt den gamla ”Medborgarkommittén för försvar av Augustóws kringfart” till liv och på söndag planeras en ny vägblockad i Augustów.

071211
Radio Bialystok har intervjuat EU-parlamentarikern Jerzy Buzek (premiärminister i Polen 1997-2001) som hävdar att EU kan tänka sig att bekosta en hängbro över Rospuda-dalen.

071210
Wojewódzki Sad Administracyjny i Warszawa (ungefär Kammarrätt
en) har (för andra gången!) ogiltigförklarat miljöprövningen för kringfarten vid Augustów (?Rospuda-vägen?). Miljöprövningen hade överklagats av Rzecznik Praw Obywatelskich (JO) och en rad miljöorganisationer. I inlagan framhålls att de beslut, som fattades av dåvarande miljöministern Jan Szyszko och f.d landshövdingen i Podlasie, varken tog hänsyn till de miljölagar som gäller efter EU-inträdet eller det faktum att Rospuda-terrängen getts status av Natura 2000-område, att analysen av möjliga alternativ varit bristfällig och att den biologiska bedömningen av Rospuda-terrängen varit felaktig .
Domstolen går inte in på detaljfrågorna utan konstaterar att den redan i april 2007 har underkänt miljöprövningen (underförstått.: utan att miljöministern och vägverket tagit notis om detta).  (Gazeta Wyborcza och Augustow Online 2007-12-10)

071206
Enligt PAP kommer den nye miljöministern Maciej Nowicki under december att kalla till rundabordsöverläggningar med alla parter i kringfarten vid Augustów. Nowicki säger ”När jag studerar det Statliga Naturvårdsrådets (Anm.: som förre miljöministern Szyszko tystade) utlåtande inser jag hur värdefull Rospudaterrängen är. Det är vår enda torvmark med genomströmning som är en relikt från nedisningen. Vi har tiotusen torvmossar i Polen, men denna är unik.”. Han tillägger att alla berörda parter måste utgå ifrån att Polen förlorar målet i EG-domstolen.  ”Låt oss inte vänta passivt på domstolens utslag utan i stället tänka igenom vilka alternativa lösningar som finns”.

071202
I mars utfärdade den polske riksnaturkonservatorn ett dekret i miljödepartementets namn som gav vem som helst rätt att skrämma bort och förstöra bon för de skyddade fågelarter som finns i Rospudas Natura2000-område. Administrationsdomstolen i Warszawa har nu på begäran av JO rivit upp konservatorns beslut. Domstolen konstaterar att konservatorn inte hade befogenhet och är förvånad över hur lättvindigt denne hanterat ärendet – genom att utan närmare utredning ta ställning till ett handskrivet meddelande från vägverket. Enligt Gazeta.pl/Bialystok kommer domstolen inom kort även att behandla turerna kring miljöprövning och bygglov för Rospuda-vägen.

071128
Radio Bialystok intervjuar förre borgmästaren i Augustów Leszek Cieslik – som var pådrivande vid manifestationerna (vägspärrar etc) i Augustów för Rospudavägen och numera efter valet i oktober parlamentsledamot för PO(!). Cieslik tar avstånd från sina partikamrater i EU-parlamentet och anser fortfarande att vägen genom Rospuda skall byggas men som en pylonbro (=hängbro av typ Öresundsbron). Kostnaden blir mycket högre men ingen kommer då att kunna ha invändningar.
(Kommentar: Till saken hör att när Cieslik avgick som borgmästare för att bli parlamentsledamot, utsåg premiärministern Donald Tusk ingen ny borgmästare utan i stället en kommissarie (komisarz) som börjat granska staden Augustóws affärer. Augustów är alltså satt under förmyndarskap. Stadsfullmäktiges ordförande anser att Tusks beslut är olagligt och har utfärdats före den tid när staden själv hade rätt att utse ny borgmästare.)

071127
Radio Bialystok har i samtal med PO:s EU-parlamentariker erfarit att chanserna att Polen skall vinna den kommande processen i EG-domstolen om Rospuda-vägen är minimala. EU-parlamentarikerna uppmanar därför den nya regeringen att snarast planera en alternativ sträckning för Via Baltica t ex via Lomza. (I valkampanjen i oktober uttalade sig PO varmt för Rospudavägen, vilket nog bör uppfattas som ”valfläsk”.)

071126
Enligt Radio Bialystok är de som bygger kringfarten kring Wasilków (mellan Augustów och Bialystok) helt överraskade av att 6 km av vägen går genom skyddade Natura 2000-områden. Det har visat sig att förre miljöministern Jan Szyszko ändrat gränserna för de fastställda Natura 2000-områdena utan att inhämta det tillstånd från EU som lagen kräver. Bygget är visserligen stoppat tills vidare av förre premiärministern Jaroslaw Kaczynski, men detta nya avslöjande anses inte stärka Polens trovärdighet inför den kommande processen i EG-domstolen. (Anm. Dessa Natura 2000-områden ingår i Biebrza-dalens våtmarker.)

071125
Vissa nya möjligheter att flytta den tunga trafiken från landsväg till järnväg kan skönjas i och med att EU-kommissionen i ett första steg anslagit 124 miljoner euro till Polen för förberedelser för utbyggnad av Rail Baltica (Helsingfors - Warszawa). Detta första bidrag är öronmärkt för den litauisk-polska gränsövergången via järnväg och planering av modernisering av järnvägen från litauiska gränsen till Warszawa. (Ytterligare anslag kan komma senare från EU:s infrastrukturfonder). Men kommissionen uttrycker samtidigt sin besvikelse över att de berörda länderna Estland, Lettland, Litauen, Polen visat bristande intresse för utveckling av järnvägsalternativet. (Min kommentar: Ett stort problem är att Finland, Estland, Lettland och Litauen fortfarande har rysk spårvidd.)

071114
Miljöminister i Tusks nya regering blev inte Stanislaw Zelichowski från Bondepartiet PSL. I stället har Tusk utsett Maciej Nowicki från Medborgarplattformen (PO). Nowicki är en internationellt känd ekolog och chef för Ekofundusz. 1992 utverkade han av ”Paris-klubben” som miljöminister i Jan Bieleckis regering att tio procent av Polens utlandsskuld skulle avskrivas mot att Polen satsade motsvarande belopp i miljöinvesteringar. Ekofundusz administrerar denna skuldavskrivning och fördelar medel bl.a. för skydd av våtmarker, utrotningshotade arter, fågelreservat och upprättande av Natura-2000 reservat, således frågor som är centrala i striden kring Rospuda-vägen.
Till saken hör att både PSL och PiS tidigare har försökt avsätta Nowicki från styrelsen för Ekofundusz.

071104
På initiativ av en ny medborgarorganisation – Obywatelski Komitet Obrony Budowanej Obwodnicy Augustowa – blockerar ca 50 invånare i Augustów genomfartsvägen genom staden, vilket leder till tio kilometer långa köer av långtradare på vägen från Suwalki till Augustów. Aktionen är en protest mot domstolsbeslutet den 26 oktober.

071030
Den tilltänkte miljöministern Stanislaw Zelichowski ger en intervju för Dziennik Online där han redovisar en helt annan syn på Rospuda-vägen än fyra dagar tidigare. Enligt Zelichowski kommer vägen att byggas genom Rospuda; det gäller bara att vara mera diplomatisk än den föregående regeringen som ”skramlat med sablarna inför Bryssel”. Om man bara låter experter snabbt utarbeta tre alternativa förslag och sedan kommer fram till att den påbörjade sträckningen är den lämpligaste tror han att man kan få EU-kommissionen att dra tillbaka stämningsansökan till EG-domstolen i Luxemburg. Zelichowskis helomvändning gör att miljöorganisationernas paraplyorgan Pracownia na rzecz wszystkich istot offentligt tar tillbaka sitt stöd för Zelichowski.

071026
Den tilltänkte miljöministern i den nya regeringen Stanislaw Zelichowski (PSL) uttalar för Gazeta Wyborcza att Rospuda-terrängen måste räddas och att vägen kommer att dras någon annanstans. Detta föranleder de förenade miljörörelserna (paraplyorganisationen Pracownia na rzecz wszystkich istot) att uttala sitt helhjärtade stöd för Zelichowski som redan i tidigare sammanhang visat lyhördhet för ekologiska synpunkter. (Han var miljöminister redan 1993-97 och 2002-03.)
Samma dag börjar Administrationsdomstolen i Warszawa att behandla en ansökan att Landshövdingens i Podlasie bygglov skall ogiltigförklaras. Domstolen  fastställer att arbetet på hela projektet omedelbart måste avbrytas fram till dess att domstolen definitivt avgjort frågan om bygglovet. (Samma domstol kommer dessutom inom kort att pröva lagligheten i miljöministern Szyszkos miljökonsekvensbeskrivning.)

071025
Enligt sajten ”Augustow Online” har den nya regeringsbildaren PO (Platforma Obywatelska) meddelat att man inte kommer att bygga kringfarten kring Augustow genom Rospuda-terrängen. PO kommer att följa något av de mera miljövänliga förslag den internationella konsultfirman Scott&Wilson och den polska ekologiska projekteraren SISCOM lagt fram (och som PiS-regeringen ihärdigt sökt förtiga). Alltså kommer de tillfartsvägar som Vägverket är i full gång att bygga inte att komma till någon användning (förutom för svampplockning?).

070916
Vid PiS länskonvent i Bialystok använde premiärminister Jaroslaw Kaczynski Rospuda-vägen i sitt röstfiske. Regeringens svårigheter att utveckla Podlasie-regionen förklarade han med den konspirationsteori som cirkulerar i den EU-kritiska vulgärpropaganden: Detta är en uppgift, som uppenbarligen stör någon – någon vill uppenbarligen inte att vi skall kunna genomföra den. Någon smider ränker, någon försöker kasta grus i maskineriet. Man genomför olika slags aktioner - som sträcker sig ända till Bryssel – för att dessa absolut nödvändiga investeringar – ta t.ex. kringfarten vid Augustów – inte skall komma till stånd. (citerat efter PAP).

070913
Polens miljöminister Jan Szyszko var kallad till EU:s petitionskommitté i Bryssel för att motta rapporten från kommitténs besök i Polen 13-14 juli (Besöket rubricerades som "Fact finding mission to Poland "Via Baltica") Rapporten - som är mycket amper - fastslår att den enda variant som inte leder till oersättliga miljöskador är den alternativa sträckningen via Lomza - Chodorki, alltså utanför Rospudaterrängen. I rapporten kritiseras polska myndigheter för att vilseleda medierna, allmänheten och även petitionskommittén. Vidare hade man funnit att de tjänstemän som kommittén träffat vid besöket var märkligt okunniga om de alternativa förslagen till dragning av Via Baltica. Man hade t ex påstått att den alternativa sträckningen (Chodorki) skulle innebära att 900 hus måste rivas, medan den rätta siffran är 2 (!).
Samma dag anmäldes byggföretaget Budimex-Dromex till distriktsåklagaren i Bialystok för miljöbrott, eftersom man fällt skog inom Natura2000-området vid sjön Necko. Vägverket, entreprenören och miljödepartementet skyller nu på varandra om vem som gett vem felaktiga kartor. Om miljödepartementet visar sig ha gjort miljöprövningen utifrån bristfälliga kartor väntas detta bli en sak för förvaltningsdomstolen i Warszawa.

070905
Vid mötet den 5 september anser EG-domstolens domarkollegium att dokumentationen fortfarande är otillräcklig för att ta upp ärendet. Samma dag sprids uppgiften att Polen skriftligen lovat EU-kommissionen att inte gå in i Natura 2000-området i Rospuda innan EG-domstolen fällts sitt utslag (detta är egentligen en pseudonyhet, eftersom premiärministerns byggstopp den 31 juli gick ut på just detta). Men av allt att döma fortsätter arbetet med tillfarterna som alltså kan komma att bli meningslösa. 

070830
Arbetet i Rospuda-dalen stoppades ju av premiärministern den 31 juli. Arbetet på den andra ifrågasatta kringfarten på Via Baltica, den genom Wasilkow tycks ha stoppats samtidigt, vilket dock offentliggjorts först några veckor senare. Detta har föranlett Regionala Kommittén för stöd till Kringfarterna (Augustow och Wasilkow) att den 30 aug varsla om nya vägblockader om EG-domstolens domare vid sin förberedande diskussion den 5 sept kommer att inta en ståndpunkt som är negativ för Polen.

070824
Omkring den 23 aug inträffar en incident i byn Gatne II vid den norra tillfartsvägen till Rospuda-vägen. Byggföretaget Budimex-Dromex tränger in olagligen in med vägmaskinerna på lantbrukaren Tadeusz Trockis ägor som ännu inte lösts in av staten. Efter tumultet som uppstår förs Tadeusz Trocki till sjukhus i Augustow, medan sonen arresteras av polisen för våldsamt motstånd. Det hör till saken att mark som gränsar till Trockis i januari 07 köpts upp (helt lagligt) av miljöorganisationer. Byggföretaget hävdar att Vägverket uppgett att all aktuell mark är vederbörligen inlöst.

070803
Gazeta.pl meddelar att den brittiska konsultfirman Scott&Wilson som bästa variant för Via Baltica föreslår sträckningen Suwalki-Lomza-Warszawa, medan man ser dragningen vid Augustow - Bialystok som den sämsta (därmed också Rospuda-vägen). Detta är egentligen ingen nyhet och enligt Gazeta.pl. har denna analys varit känd för Vägverket i Podlasie ända sedan november 2006 men hemlighållits. Uppgiften bekräftas för Gazeta.pl av Janina Pijanowska, ordförande i det Statliga Naturvårdsrådet (det organ som i juni av miljöministern förbjöds att uttala sig).

Redan under våren 2007 kom det fram att Transportministeriet förbjudit Scott&Wilson att offentliggöra sina resultat. Vägverket hävdar att man varit missnöjd med miljöbedömningen i Scott&Wilsons rapport. Enligt Kamila Kostkowska från Scott&Wilson skall firman vara klar med en kompletterade miljöbeskrivning i nästa vecka, men man kommer inte att kunna offentliggöra den utan godkännande från Vägverket.

070731
Premiärministern Jaroslaw Kaczynski tillkännager att arbetet på vägen genom Rospuda-dalen tills vidare inte kommer att påbörjas. Hans förklaring är att detta ställer Polen i ett bättre läge inför EU-kommissionen. Men samtidigt försäkrar han att övriga delar i projektet kommer att fortsätta planenligt – och utan fördyringar (?).

Polens begäran om snabbehandling i EG-domstolen avslås med hänvisning till att det på grund av Polens hittillsvarande förhalningstaktik är svårt att betrakta ärendet som brådskande. Detta innebär att det kan dröja upp till två år innan EG-domstolen kommer med sitt utslag.

Tillsammans med Kaczynskis försäkran att övriga delar av projektet fortsätts innebär detta att Polen - vid ett förbud från domstolen - om två år kan stå med två vägar som leder ingenvart - dels tillfarten söderifrån till Rospuda från Augustow-hållet, dels tillfarten norrifrån från Suwalki.

Vid Kaczynskis tillkännagivande drog miljöorganisationerna omedelbart tillbaka sitt läger i Rospuda-dalen. I Augustow försökte Rospuda-kommittén att upplösa sin blockad av riksväg 8, men lätt kaotiska scener uppstod.

070730 (kväll)
EU-kommissionen har lämnat över en begäran till EG-domstolen att denna snarast ålägger Polen att avbryta arbetet på vägen genom Rospuda-dalen.

Greenpeace och andra miljöorganisationer har inrättat ett läger i Rospuda-dalen på mark som dessa organisationer redan tidigare köpt upp.

070730
Kommittén för byggandet av kringfarten vid Augustów (ledd av Bogdan Dyjuk, ledamot i länsfullmäktige för Medborgarplattformen, PO, meddelar att man kl 12 kommer att blockera genomfarten genom Augustów. Dyjuk svävar på målet om hur länge aktionen kommer att vara. (Det väntas allmänt att EG-domstolen under dagen kommer att yttra sig.)

Vägverket har stängt av alla alternativa vägar i området Augustów-Suwalki-Raczki-Sejny.

Medborgarpatruller under ledning av Andrzej Chmielewski från Självförsvar patrullerar vägarna i skogen kring den tänkte byggplatsen. Patrullernas symbol är liar (!). "Liarna är böndernas symbol. Med liar gav vi moskoviterna på nöten vid Raclawice. De skall nog också rå på ekoterroristerna", säger Chmielewski till Gazeta Wyborcza.

070729
Åtta miljöorganisationer håller en konferens i Warszawa där man riktar en appell till regeringen att följa EU:s lagstiftning och avbryta byggandet av Rospuda-vägen. I konferensen deltog även David Hammerstein från EU:s petitionskommitté och gav miljöorganisationerna sitt stöd. Manifestationer mot Rospuda-vägen hålls i en rad polska städer.

070725
Vägverket i Bialystok har överlåtit marken där Rospuda-vägen skall byggas till entreprenören Budimex-Dromex. Budimex i sin tur har hyrt in en vaktfirma som skall hindra obehöriga (t ex miljöaktivister) att ta sig in på detta därmed privata område. Greenpeace-Polska beräknar att minst 1 000 personer från olika organisationer finns på plats den 1 augusti.

Litauens transportminister Algierdas Butkievicius har besökt polske transportministern och gett denne sitt stöd till bygget samt lovat att söka påverka även Lettlands och Estlands transportministrar. Hans viceminister säger: "Vi kan inte tillåta att EU:s gamla medlemsländer, som har sin vägstruktur, ställer upp hinder för oss nytillkomna EU-medlemmar".

För Gazeta.pl/Bialystok har EU-parlamentarikern Barbara Kudrycka (från oppositionspartiet Medborgarplattformen och förkämpe för Rospuda-vägen) uppgett att det i Bryssel talas om att EG-domstolen kommer att utfärda förbud för vägbygget före den 1 augusti.

070722
Medborgarkommittén till stöd för kringfarten vid Augustow planerar att den 30 juli blockera riksväg 8 genom Augustow. Enligt kommittén kan trafiken komma att stoppas i både en och två veckor, ända tills man säkert vet att vägbygget genom Rospuda-dalen återupptagits.

070717
EU-parlamentets petitionskommitté som besökte Augustow 12-14 juni har kommit med sin rapport. Enligt denna är det viktigast att bygga ut den alternativa leden via Lomza - för denna skulle Polen kunna få EU-anslag. EU skulle också kunna ge bidrag för att förbättra trafiksituationen inne i Augustows stad (trafiksignaler, viadukter för fotgängare o dyl.). Detta erbjöd EU-delegationen redan i juni, men Augustows borgmästare Jan Cieslik tackade nej! Om Polen fortsätter att bygga Rospuda-vägen kommer EU att betrakta detta som en ren provokation och Polen riskerar att EU-bidrag till andra vägprojekt dras in.

Samtidigt har fullmäktigledamoten Andrzej Chmielewski från Självförsvar (SO) i Augustow börjat organisera medborgarpatruller som skall bevaka Rospuda-terrängen och förhindra miljödemonstrationer. Skogsavverkning och schaktning inom Natura 2000-området kommer nämligen att börja den 1 augusti när tillträdesförbudet under fåglarnas häckningsperiod är slut. Samma medborgarinitiativ talar också om att blockera den nuvarande vägen genom Augustow för att framkalla kaos.

Kampen om vägen över Rospuda-dalen blir allt hårdare.
Terho Paulsson håller koll på utvecklingen >>
Se också Terho Paulssons genomgång
av frågan om Via Balticas sträckning >>
Här har vi sammanställt webb–Bulletinens
tidigare notiser om vad som hänt.>>

Karta över de olika altervativen >>
Läs också Terho Paulssons grundartikel om vägkonflikten >>